Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
„Топпласт ООД” зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.topplast .bg
Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.topplast.bg
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на „Топпласт ООД” и/или има регистрация на topplast.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – www.topplast.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни
„Топпласт ООД” е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 107581947, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „Топпласт ООД” е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:
гр. Габрово
бул. Столетов №17а
телефон +359 896 166 155
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт:

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
  1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Топпласт ООД” обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
  А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Топпласт ООД” и клиента:
 • Ако регистрирате профил в електронния магазин:
  Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  Данни от профила ви за достъп до www.topplast.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;
  Адрес за доставка;
  Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.
 • Aко пазарувате без регистрация в електронния магазин:
  Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  Адрес за доставка;
  Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

Б) Данни, които събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

 • Информация за устройството – специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори. Например, името на мобилната мрежа, която използвате.
 • Данни за потребител и данни за вписване – Ще запазим данните Ви за вход в Платформата (дата на регистрация, потребителско име, имейл, дата на последното успешно влизане)
 • Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници – събираме информация за Вашата дейност на нашата Платформа, която включва браузерите, от които достъпвате до нашата Платформа, дата и час на посещение,
 • Бисквитки и подобни технологии – Използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на Вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“ или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашите услуги / Платформа може да станат недостъпни или да не функционират правилно..
  В) Данни от трети страни или от публично достъпни източници
 • Конкретни технически данни и информация за използването на Услугите от доставчици на анализи като Google Analytics, Google рекламни платформи, Facebook рекламни платформи, други платформи.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.
„Топпласт ООД” обработва данните Ви за следните цели:
• Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане,
• Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
• Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 • Когато е необходимо за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.
  Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Топпласт ООД” обработва данните Ви за следните цели:
 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Използваме мобилния Ви номер, данните от потребителското име, за да администрираме и защитим Платформата (включително отстраняване на проблем, анализ на данни, тестване, предотвратяване на измами, поддръжка на системата, подкрепа, отчитане и приемане на данни).
 • Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите Услуги и на базата на нашия законен интерес, за предотвратяване на измами.

В) „Топпласт ООД” обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
• За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Топпласт ООД” – обработват личните Ви данни от името на „Топпласт ООД” или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки:
Еконт Екрес ООД – https://www.econt.com/econt-express/terms-of-use
Спиди АД – https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions-cookies
Всеки друг куриер или транспортна фирма избрана от Вас за доставка на поръчката
Доставчици на услуги от трети страни – Използваме доставчик на интернет услуги – Ай Си Ди Софт ЕООД – https://www.icdsoft.com/bg/terms
Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.2. Други администратори на лични данни, на които „Топпласт ООД” предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Топпласт ООД” предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
  Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години.
  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
  Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както във, така и извън ЕИП на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите.
  Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания
  В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез формата за контакт.
 2. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Топпласт ООД”
  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
  4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Топпласт ООД” информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
  4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
  4.3. да възразите пред „Топпласт ООД” по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
  4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
  4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор

За целите използвайте имейл: topplast@abv.bg или формата за контакти.

4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Топпласт ООД” и какви са последиците от това

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, „Топпласт ООД” се нуждае от определени данни.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността „Топпласт ООД” да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • Адрес за доставка;
  Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.
 1. Политика за „бисквитките“
  С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).
  Какво представляват бисквитките и защо се използват?
  Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
  Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
  Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
  Видове бисквитки
  Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:
  Системно необходими бисквитки
  Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.
  Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.
  Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.
  Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  Бисквитки за функционалност
  Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.
  Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.
  Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
  Деактивиране на бисквитки
  Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля свържете се с нашият Отдел за поверителност, като използвате нашата форма за контакт .

За местни въпроси, свързани със защитата на лични данни, Вашият местен надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни
Адрес: София, 1592 бул. Цветан Лазаров 2
Тел. +359 2 915 3580, +359 2 915 3525
http://www.cpdp.bg

https://topplast.bg/wp-content/uploads/2022/01/CELEX_32016R0679R02_BG_TXT.pdf